Lista życzeń

Lista życzeń

Czarny krzyżyk

Twój koszyk

Czarny krzyżyk

Suma

0,00 

Zarejestruj się

Czarny krzyzyk

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

-LUB-
Google Facebook

Zaloguj się

Czarny krzyzyk
-LUB-
Google Facebook

Regulamin ByKarol Club

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Regulamin określa warunki programu BY KAROL Club, zwanego dalej Klubem.
 • Organizatorem Klubu jest właściciel sklepu BY KAROL: by Karol SYLWIA KAROL, woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Tuszyn, miejsc. Kruszów, ul. Wolborska, nr 5a, lok. 2, 95-080, NIP 7282844898, REGON 386231499, zwany dalej Organizatorem.
 • Program BY KAROL Club zostanie uruchomiony w dniu 05.02.2024 r. o godzinie 17:00, na czas nieokreślony.
 • Naliczanie punktów lojalnościowych rozpocznie się w momencie uruchomienia programu BY CAROL Club.
 • Klient przystępuje do Klubu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.bykarol.com , zwany dalej Sklep Internetowy. Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.
 • Program odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako Regulamin oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU LOJALNOŚCIOWEGO BY KAROL CLUB

 

 • Klub BY KAROL Club to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego, którzy założyli konto użytkownika w Sklepie BY KAROL.
 • Aby przystąpić do BY KAROL Club, należy:
 • założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym www.bykarol.com,
 • zapoznać się z regulaminem BY KAROL Club oraz polityką prywatności,
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowychoraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez bykarol.com,
 • potwierdzić chęć udziału w BY KAROL Club poprzez kliknięcie przycisku "PRZYSTĘPUJĘ do BY KAROL Club",
 • otrzymasz na wskazany weryfikacyjny e-mail, gdzie należy potwierdzić chęć uczestnictwa w BY KAROL Club
 • Uczestnikami BY KAROL Club mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły lat szesnaście, mogą być uczestnikami BYKAROL Club jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 • Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego BY KAROL Club powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Udział w Programie i podanie w związku z tym uczestnictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 • W programie nie mogą̨ brać udziału podmioty, które w związku z przystąpieniem do BY Karol Club podały nieprawdziwe lub niekompletne dane.
 • Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie przesyłając rezygnację na adres e-mail Organizatora kontakt@bykarol.pl .
 • Konto w BY KAROL Club zostanie dezaktywowane, po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez bykarol.com.
 • Rezygnacja z Uczestnictwa w Programie jest równoznaczna z anulowaniem Punktów niewykorzystanych do dnia rezygnacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Klubowicza zczłonkostwa w Klubie BY KAROL Club w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM BY KAROL CLUB

 

 • Klubowicz, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym zdobywa punkty lojalnościowe. Za każdą wydaną 1 złotówkę otrzymuje 1 punkt lojalnościowy. Punkty lojalnościowe sumują się na koncie Klienta i mogą być zamienione na bon rabatowy.
 • Bony rabatowe wygenerowane z punktów BY CAROL Club, nie obejmują produktów przecenionych lub produktów objętych inną promocją.
 • Klubowiczom, korzystającym z programu lojalnościowego BY KAROL Club, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepie Internetowym. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych w regulaminie. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana do pełnych złotówek.
 • Bon rabatowy, które został wygenerowany z punktów BY KAROL Club, nie może być wykorzystany, gdy w koszyku klienta znajduje się produkt należący do kategorii "Bony podarunkowe".
 • 1 punkt lojalnościowy przeliczany jest na 0,05 zł. Klubowicz może zamienić punkty na bon rabatowy przy dowolnej ilości zgromadzonych punktów z zastrzeżeniem, że wszystkie zgromadzone punkty zamienią się na 1 bon rabatowy po kliknięciu „Zamień na bon rabatowy". Wygenerowany Bon Rabatowy nie podlega zamianie na punkty lojalnościowe. Bon rabatowy może pokryć 99% wartości zamówienia.
 • Klubowicz może wykorzystać premię w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji. Informacja o dacie ważności bonu rabatowego dostępne są na koncie użytkownika.
 • Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje w momencie wysłania zamówienia.
 • Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne na stronie bykarol.com
 • W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Premia nabyta przed zmianą jej wysokości będzie mogła być wykorzystana na zasadach sprzed jej zmiany.
 • Jeżeli Premia na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do
  unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.
 • Klient traci wykorzystany bon rabatowy BY KAROL Club w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

 

DANE OSOBOWE

 

 • Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu BYKAROL.com
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
 • Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bykarol.pl albo pisemnie na adres Administratora: by Karol SYLWIA KAROL, woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Tuszyn, miejsc. Kruszów, ul. Wolborska, nr 5a, lok. 2, 95-080, NIP 7282844898, REGON 386231499.
 • Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

 

ZAMKNIĘCIE KLUBU ORAZ WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA UCZESTNICTWA W KLUBIE BY KAROL

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.
 • W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.
 • W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej bykarol.com oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, lub innej, wybranej przez Organizatora.
 • Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii
  w gotówce.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się pod adresem e-mail: kontakt@bykarol.pl oraz po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez bykarol.com.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 • Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: kontakt@bykarol.pl
 • Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bykarol.pl lub pisemnie na adres: by Karol SYLWIA KAROL, woj. ŁÓDZKIE, pow. łódzki wschodni, gm. Tuszyn, miejsc. Kruszów, ul. Wolborska, nr 5a, lok. 2, 95-080.
 • Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.bykarol.com
 • Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

Napisz do nas:
message
whatsapp
phone
viber
Produkt chwilowo niedostępny